Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”),
informujemy o przetwarzaniu Pana/i danych osobowych:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest ITTS Bartłomiej Wolnikowski z siedzibą 85-437 Bydgoszcz,
ul. Wróblowa 39, email: biuro@itts.net.pl.
2. W sprawach związanych z ochroną Państwa danych osobowych i realizacji praw możecie Państwo
kontaktować się z nami mailowo na adres: biuro@itts.net.pl lub pisemnie na adres: 85-437 Bydgoszcz, ul.
Wróblowa 39.
3. Pana/i dane osobowe będziemy przetwarzali w procesie obsługi klientów i kontrahentów, w celu:
   1) zawarcia/wykonania umów kupna/sprzedaży oferowanych towarów i usług, na podstawie zainteresowania
   Pana/i naszą ofertą lub na podstawie zawartej przez Pana/ią umowy (art. 6 ust 1 lit b RODO),
   2) wykonania ciążących na administratorze obowiązków prawnych, w szczególności: wystawianie
   i przechowywanie dokumentów sprzedaży i innych dokumentów księgowych, obsługi reklamacji, wynikających
   z obowiązujących przepisów prawa (art. 6 ust 1 lit c RODO),
   3) ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, marketingu bezpośredniego, prowadzenia analiz i statystyk,
   weryfikacji wiarygodności płatniczej, w celach archiwalnych (dowodowych) co jest naszym prawnie
   uzasadnionym interesem (art. 6 ust 1 lit f RODO).
   W tym przypadku podanie przez Pana/ią danych jest wymagane przepisem prawa lub warunkiem zawarcia umowy.
   W pozostałych przypadkach (np. działań marketingowych) Pana/i dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na
   podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 ust 1 lit a RODO).
   Podanie danych w tych przypadkach jest dobrowolne.
4. Państwa dane osobowe będziemy udostępniali następującym kategoriom podmiotów:
   1) naszym pracownikom i współpracownikom, w zakresie obowiązków zgodnie z upoważnieniami.
   2) podmiotom, z których usług korzystamy przy przetwarzaniu danych np.: firmy informatyczne, kancelarie
   prawne, marketingowe, firmy kurierskie.
   3) podmioty i organy uprawnione na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
5. Nie przekazujemy Państwa danych osobowych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
6. Okres przechowywania:
   1) Państwa dane osobowe będziemy przechowywać do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu
   umowy/świadczenia usług lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego
   z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących
   umowy.
   2) Tam, gdzie przetwarzamy dane osobowe w oparciu o usprawiedliwiony interes Administratora, dane osobowe
   będziemy przetwarzać dla określonego celu do momentu zgłoszenia sprzeciw wobec takiego przetwarzania.
   3) Jeśli przetwarzamy dane w oparciu o Twoją zgodę, dane osobowe będziemy przetwarzać do momentu jej
   wycofania.
7. Ma Pan/i prawo do:
   1) Dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, poprawienia swoich danych i ograniczenia ich
   przetwarzania.
   2) Sprzeciwu wobec przetwarzania. Przestaniemy przetwarzać Pana/i dane chyba, że wykażemy że podstawy
   przetwarzania przez nas Pana/i danych są nadrzędne wobec Pana/i praw lub dane są nam niezbędne do
   ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
   3) Wniesienia skargi do organu nadzorczego. Jeżeli uważa Pan/i, że przetwarzamy Pana/i dane niezgodnie
   z prawem może Pan/i wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
   4) Przenoszenia danych, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Pana/ią zgody lub na
   podstawie umowy.
   5) Usunięcia danych lub cofnięcia zgody na przetwarzanie, jeżeli odbywa się ono na podstawie zgody. Cofnięcie
   zgody pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie
   Pana/i zgody przed jej wycofaniem.
8. Państwa dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu).